AJS
automatizované jídelní systémy
 Popis systému
 Hardware
 Software
 Ceník
LÁF Electronics, s.r.o. - WWW.LAFTRADE.CZ

SOFTWARE

Systém je doplněn o obslužný program na PC (verze DOS - jen režim off-line, verze Windows 95/98 - jen režim on-line RS485), který zajišťuje evidenci strávníků, identifikačních čipů, přípravu údajů pro jednotku AJS. Zpravidla se kombinuje s programem stravenek pro jídelny a tvoří přestupní můstek pro přípravu dat.

Všechny terminály pracují jen s čipy dodávanými o firmy LÁF Electronics.Při nákupu čipů se dodává disketa se seznamem čísel čipů, které se zaevidují do programu.

Program AJS registruje stav o každém konkrétním čipu. Rozlišuje tyto stavy (tyto stavy lze rozlišit i na výdejní jednotce):

STRUČNÝ POPIS OBSLUHY

Režim off-line, pomocí datových čipů

Nejprve se připraví data pro výdej a objednávku v PC. Pak se data přenáší pomocí datového čipu do jednotky AJS. Tím je jednotka připravená k výdeji.

Naplnit data lze pouze, když je proveden výběr dat za minulý den. Správný přenos se potvrzuje signálem pro bezchybný přenos (viz Popis obsluhy AJS), pokud přenos nebyl proveden v pořádku zazní výstražný signál. Daty lze jednotku plnit vícekrát, pokud nedošlo ke kontaktování s identifikačním čipem strávníka, pak je jednotka zablokovaná a lze data jen z jednotky přečíst. Tím je zajištěna ochrana dat před chybou obsluhy.

Při ztrátě čipu během výdeje je nutno počítat s tím, že nelze zablokovat výdej na ztracený čip (výdeje v další dny - pokud byla ztráta čipu nahlášena - jsou zablokovány).

Při kontaktování identifikačním čipem strávníka se provede kontrola na výdej. V případě opakovaného kontaktování stejným čipem se již aktivuje signál pro opakovaný výdej.

Režim off-line, pomocí přenosů po komunikační lince

Postup je shodný jako v předcházejícím případě, s tím rozdílem, že přenos se provádí po komunikační lince.Tím je obsluha zařízení jednodušší.

Režim on-line RS485

Nejprve se provede export dat z programu na evidenci strávníků. Pak se spustí program AJS_W, který zcela automaticky z aktivuje všechny terminály na lince RS485. Dál vše běží v automatickém režimu do ukončení výdeje a objednávání. Program AJS_W se ukončí a provede se import dat do programu na evidenci strávníků.

[AJS]  [WSOK]  [ADS]
[Hlavní strana]